شرکت کارگزاری آریا نوین

شماره حساب های شرکت کارگزاری آریا نوین

نام بانک شماره حساب جاری شعبه کد
سامان 849-40-80180-1 بورس 849
ملت جام 53785/59 بورس 62059
پارسیان 0100026872003 کریمخان زند 1007/4
صادرات سپهر 0103426448004 خردمند 686
ملی سیبا 0100256770009 بورس 695
تجارت 0156344494 کار 110
اقتصاد نوین 106236001 حافظ 106
سپه 872041 میدان هفت تیر 247
پاسارگاد 247114033781 کریمخان زند 247
قرض الحسنه رسالت 10.2081530.1 اسکان ---
سپه 16310100000620 میرداماد ---