شماره حساب های شرکت

بانک سامان

 • شماره حساب: 1-80180-40-849
 • شعبه: بورس
 • کد شعبه: 849
 • .
  .

بانک ملت

 • شماره حساب: جام 53785/59
 • شعبه: بورس
 • کد شعبه: 62059
 • .
  .

بانک پارسیان

 • شماره حساب: 20101033578604
 • شعبه: طالقانی
 • کد شعبه: 1020
 • شماره شبا: IR400540102020101033578604

بانک صادرات

 • شماره حساب: سپهر 0103426448004
 • شعبه: خردمند
 • کد شعبه: 686
 • .
  .

بانک ملی

 • شماره حساب: سیبا 0100256770009
 • شعبه: بورس
 • کد شعبه: 695

بانک تجارت

 • شماره حساب: 0156344494
 • شعبه: کار
 • کد شعبه: 110

بانک اقتصاد نوین

 • شماره حساب: 106236001
 • شعبه: حافظ
 • کد شعبه: 106

بانک سپه

 • شماره حساب: 247800872041
 • شعبه: میدان هفت تیر
 • کد شعبه: 247

بانک پاسارگاد

 • شماره حساب: 247114033781
 • شعبه: کریمخان زند
 • کد شعبه: 247

بانک رسالت

 • شماره حساب: 10.2081530.1
 • شعبه: اسکان
 • کد شعبه: ---

بانک سپه

 • شماره حساب: 16310100000620
 • شعبه: میرداماد
 • کد شعبه: ---

بانک شهر

 • شماره حساب: 1001001222493
 • شعبه: فلکه صادقیه
 • کد شعبه: 255