مجوزهای شرکت

مجوزها

1. مجوز فعالیت در بورس اوراق بهادار تاریخ 1388/06/31

2. مجوز مشاور پذیرش در بورس اوراق بهادار . فرابورس . بورس کالا 1393.12.19

3. مجوز ارائه خدمات دسترسی بر خط بازار 1389.10.14

4. مجوز فعالیت در فرا بورس ایران 1391.07.03

5. مجوز دریافت سفارشهای تلفنی با استفاده از مرکز تماس 1393.05.14

6. مجوز معاملات آتی در بورس کالا 1393.05.15

7. مجوز معامله گواهی سپرده کالایی محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران 1394.10.20