• اوراق تامین مالی
  البرز02
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  مبین011
  893,117 893,117
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  مبین014
  851,522 851,522
  0
  3,000
 • اوراق تامین مالی
  قرن99
  970,000 970,000
  1.04
  15,460
 • اوراق تامین مالی
  حکمت01
  968,100 968,100
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شرق1400
  987,030 987,030
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  جوپار99
  1,002,500 1,002,500
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  کرمان98
  999,600 999,600
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  کرمان00
  995,000 995,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  کورش99
  971,323 971,300
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شلرد02
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  ماهان99
  1,010,000 1,010,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  امید99
  976,110 976,110
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  لوتوس99
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  حریل02
  1,000,000 1,000,000
  0
  10
 • اوراق تامین مالی
  رایان
  1,002,674 1,002,002
  -1.04
  310
 • اوراق تامین مالی
  اروند05
  961,667 960,000
  -0.83
  45
 • اوراق تامین مالی
  اروند10
  875,812 960,000
  5.43
  3,238
 • اوراق تامین مالی
  اروند11
  948,000 948,000
  -1.13
  1,100
 • اوراق تامین مالی
  اجاد1
  991,000 991,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد21
  1,013,599 1,022,712
  2.27
  2,500
 • اوراق تامین مالی
  اجاد22
  971,000 971,000
  0.82
  113,000
 • اوراق تامین مالی
  اجاد23
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اجاد25
  980,000 980,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  صبا1401
  995,537 995,537
  0.45
  50
 • اوراق تامین مالی
  صدانا98
  1,000,001 1,000,001
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت4
  960,004 960,010
  0
  8,096
 • اوراق تامین مالی
  شستا991
  994,777 995,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شستا992
  999,999 999,999
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شستا993
  980,392 980,392
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شستا001
  960,000 960,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  شستا003
  984,751 984,751
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا604
  987,367 987,366
  0.16
  5,364
 • اوراق تامین مالی
  اخزا606
  995,503 995,451
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا610
  977,857 987,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا614
  959,922 960,000
  0.12
  9,563
 • اوراق تامین مالی
  اخزا612
  947,452 952,358
  0.68
  3,848
 • اوراق تامین مالی
  اخزا613
  959,120 959,200
  0.08
  433
 • اوراق تامین مالی
  اخزا615
  987,329 987,372
  0.16
  4,771
 • اوراق تامین مالی
  اخزا623
  860,101 860,001
  0.24
  18,211
 • اوراق تامین مالی
  اخزا624
  848,727 848,200
  0.32
  1,945
 • اوراق تامین مالی
  اخزا703
  836,783 837,200
  0.13
  129,859
 • اوراق تامین مالی
  اخزا704
  795,961 796,082
  0.4
  19,851
 • اوراق تامین مالی
  اخزا706
  873,679 876,500
  0.4
  46,662
 • اوراق تامین مالی
  اخزا708
  995,493 995,600
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا709
  864,575 865,062
  0.15
  2,770
 • اوراق تامین مالی
  اخزا713
  709,668 711,500
  0.52
  158,784
 • اوراق تامین مالی
  اخزا714
  995,453 995,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اخزا715
  899,839 900,500
  0.1
  22,901
 • اوراق تامین مالی
  اخزا716
  725,103 728,000
  0.68
  105,409
 • اوراق تامین مالی
  اخزا717
  957,500 969,999
  1.43
  5,520
 • اوراق تامین مالی
  اخزا718
  706,422 709,970
  0.55
  19,080
 • اوراق تامین مالی
  اخزا719
  983,895 984,005
  0.19
  3,972
 • اوراق تامین مالی
  اخزا720
  730,088 734,999
  0.97
  4,960
 • اوراق تامین مالی
  اخزا721
  683,562 685,868
  0.66
  326,094
 • اوراق تامین مالی
  اخزا722
  718,060 718,022
  0.25
  39,194
 • اوراق تامین مالی
  اخزا723
  674,851 676,500
  0.57
  97,246
 • اوراق تامین مالی
  اخزا802
  870,782 871,000
  0.44
  21,874
 • اوراق تامین مالی
  اخزا803
  863,858 870,000
  1.05
  10,576
 • اوراق تامین مالی
  اخزا805
  720,144 720,000
  0.26
  1,409
 • اوراق تامین مالی
  اخزا807
  684,649 686,000
  0.38
  4,290
 • اوراق تامین مالی
  اخزا809
  661,716 661,500
  -0.45
  12,007
 • اوراق تامین مالی
  اخزا811
  654,158 655,000
  0.14
  31,331
 • اوراق تامین مالی
  اخزا815
  609,955 613,000
  0.2
  45,452
 • اوراق تامین مالی
  افاد1
  965,566 965,000
  -0.77
  221,000
 • اوراق تامین مالی
  اجاد42
  925,000 925,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد1
  910,000 910,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد3
  999,707 999,122
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد4
  996,540 995,626
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد5
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد6
  1,000,016 1,000,000
  -0.01
  3,100
 • اوراق تامین مالی
  اشاد7
  995,000 995,000
  -0.5
  30,000
 • اوراق تامین مالی
  اشاد8
  982,000 982,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  اشاد9
  950,000 950,000
  -0.17
  25,000
 • اوراق تامین مالی
  اشاد10
  892,873 895,000
  0.31
  77,800
 • اوراق تامین مالی
  گندم2
  970,000 970,000
  0
  0
 • اوراق تامین مالی
  سلامت6
  931,100 931,100
  0
  0
 • محصولات شیمیایی
  مگچسا104
  995,065 995,065
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد905
  1,000,000 1,000,000
  0
  10,000
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  منفت9810
  1,000,000 1,000,000
  -0.4
  200
 • پیمانکاری صنعتی
  مشیر112
  980,999 981,000
  1.87
  750
 • واسطه‌گری‌های مالی و پولی
  رایان911
  967,545 960,000
  0
  0
 • مخابرات
  صایتل902
  1,018,817 1,019,101
  0.09
  6,277
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا908
  918,034 913,500
  -3.33
  5,000
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0012
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد0112
  871,740 880,000
  2.56
  655
 • پیمانکاری صنعتی
  مشهد1412
  1,000,000 1,000,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا998
  1,000,000 1,000,000
  0
  15,000
 • پیمانکاری صنعتی
  تبریز112
  861,033 860,700
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل411
  920,000 920,000
  0
  1,000
 • استخراج کانه های فلزی
  صگل1411
  960,213 960,213
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود0012
  931,500 931,500
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود1412
  990,000 990,000
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صخود412
  876,304 938,000
  4.91
  8,520
 • مخابرات
  صخابر102
  833,053 864,443
  0.44
  3,139
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  صمسکن912
  939,369 939,369
  5
  5
 • محصولات شیمیایی
  صفارس412
  1,022,300 1,022,600
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا143
  944,350 944,350
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا403
  883,894 881,001
  -5.83
  10,100
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا104
  920,000 920,000
  -1.08
  6
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا012
  830,008 830,000
  0.48
  3,370
 • خودرو و ساخت قطعات
  صایپا203
  757,100 757,100
  0
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  صینا205
  890,500 890,500
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سمیعا991
  644,625 644,625
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سمانک981
  4,833,102 4,833,102
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سمانک982
  5,359,647 5,359,647
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت981
  956,297 944,330
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت982
  805,140 805,140
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت983
  922,455 922,455
  3.69
  690,000
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت992
  735,400 735,400
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت2991
  720,420 720,420
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت2992
  714,783 714,783
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت2993
  714,783 714,783
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت2994
  714,783 714,783
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت2995
  714,783 714,783
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت2996
  714,783 714,783
  0
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  سنفت2997
  714,783 714,783
  0
  0
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  سماه991
  272,854 272,854
  0
  0
 • فلزات اساسی
  عفولاد
  47,456 47,456
  0
  0
 • فلزات اساسی
  عکاوه2
  3,393,036 3,393,036
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  عسناسنگ
  5,730,921 5,730,921
  0.1
  1
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاباد
  5,192 5,109
  -4.98
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دعبید
  34,733 34,621
  -5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  والبر
  5,501 5,501
  -4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فایرا
  5,966 5,908
  -4.99
  0
 • فلزات اساسی
  فمراد
  22,852 22,763
  -5
  0
 • کاشی و سرامیک
  کلوند
  8,426 8,426
  -4.99
  346,820
 • مواد و محصولات دارویی
  دامین
  11,114 10,714
  -4.99
  95,775
 • محصولات شیمیایی
  شاملا
  33,596 34,493
  0.74
  140,765
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  آپ
  13,623 13,509
  -5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرا
  14,510 14,510
  -5
  1,804,980
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لابسا
  21,685 21,455
  -5
  114,727
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  آسیا
  5,233 5,199
  -4.99
  4,863,322
 • سرمایه گذاریها
  واتی
  3,327 3,319
  -4.82
  21,357,361
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاهن
  5,658 5,649
  -4.99
  5,471,383
 • سرمایه گذاریها
  پردیس
  2,516 2,495
  -4.99
  8,079,215
 • ساخت محصولات فلزی
  فاذر
  4,306 4,310
  -4.67
  11,071,794
 • خودرو و ساخت قطعات
  خاذین
  2,463 2,454
  -4.99
  14,047,111
 • استخراج کانه های فلزی
  کبافق
  76,591 76,000
  -0.82
  315,573
 • فلزات اساسی
  فباهنر
  13,006 12,997
  -5
  4,740,309
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  البرز
  2,984 2,970
  -4.99
  35,350,024
 • سرمایه گذاریها
  وبوعلی
  2,949 2,940
  -4.98
  2,458,308
 • استخراج کانه های فلزی
  کاما
  15,135 15,199
  -1.94
  1,214,453
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وبانک
  3,932 3,911
  -0.36
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پکرمان
  6,459 6,469
  -1.66
  1,657,196
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  دانا
  5,391 5,384
  -4.99
  9,862,240
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبهنوش
  19,703 19,702
  -5
  611,659
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  بفجر
  9,806 9,669
  -2.58
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خبهمن
  1,913 1,913
  -1.09
  12,488,586
 • سرمایه گذاریها
  وبیمه
  5,874 5,866
  -4.99
  7,284,448
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وخاور
  4,008 4,094
  2.41
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  اکالا
  12,273 12,273
  5
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ملت
  5,427 5,393
  -4.99
  15,856,302
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبملت
  6,005 5,936
  -1.36
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپارس
  8,293 8,222
  -4.99
  1,308,268
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  بورس
  11,067 11,113
  -3.32
  2,089,148
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لبوتان
  22,297 22,255
  -5
  454,141
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپارس
  3,166 3,201
  2.27
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپاسار
  2,134 2,147
  0.19
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وپست
  4,543 4,596
  -3.75
  14,932,558
 • مواد و محصولات دارویی
  برکت
  4,991 4,951
  -4.99
  0
 • منسوجات
  نبروج
  4,075 4,277
  0
  0
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وبصادر
  553 559
  4.88
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثاخت
  2,438 2,331
  -4.97
  301,248
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وتجارت
  482 484
  4.09
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  ما
  3,892 3,867
  -4.99
  1,943,804
 • خودرو و ساخت قطعات
  خچرخش
  3,490 3,477
  -4.97
  3,315,597
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غچین
  34,352 34,352
  5
  1,165,773
 • ساخت محصولات فلزی
  چدن
  11,578 11,578
  -5
  450,923
 • استخراج کانه های فلزی
  کچاد
  5,308 5,270
  1.21
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سیدکو
  2,908 2,855
  -4.99
  3,659,110
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکمبا
  2,846 2,838
  -4.99
  11,347,068
 • محصولات شیمیایی
  شکربن
  28,287 28,300
  4.55
  4,575,864
 • مواد و محصولات دارویی
  دابور
  30,323 29,160
  -5
  37,542
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مداران
  8,947 8,933
  -5
  480,016
 • مواد و محصولات دارویی
  دالبر
  12,829 12,443
  -4.99
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  ددام
  9,672 9,672
  -5
  616,644
 • مواد و محصولات دارویی
  وپخش
  40,210 40,210
  -5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دشیمی
  19,108 18,983
  -5
  89,222
 • مواد و محصولات دارویی
  دفارا
  26,637 26,634
  -5
  2,589,723
 • مواد و محصولات دارویی
  دجابر
  9,873 9,480
  -4.99
  95,688
 • مواد و محصولات دارویی
  دکوثر
  7,221 7,200
  -4.99
  1,881,200
 • مواد و محصولات دارویی
  دلقما
  7,693 7,371
  -4.99
  45,555
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدشت
  85,059 82,538
  0
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کدما
  58,174 57,300
  -2.81
  57,255
 • محصولات شیمیایی
  شدوص
  9,550 9,413
  -5
  137,099
 • مواد و محصولات دارویی
  داسوه
  15,001 14,623
  -5
  152,432
 • مواد و محصولات دارویی
  دارو
  25,849 24,745
  -5
  45,662
 • لاستیک و پلاستیک
  پدرخش
  33,197 33,197
  -5
  60,443
 • مواد و محصولات دارویی
  درازک
  24,813 24,813
  -5
  286,989
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحان
  8,998 8,998
  -4.99
  973,356
 • مواد و محصولات دارویی
  دسینا
  15,821 15,771
  -5
  1,074,200
 • مواد و محصولات دارویی
  دسبحا
  6,567 6,564
  -4.99
  3,021,239
 • مواد و محصولات دارویی
  تیپیکو
  18,681 18,700
  -1.28
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دزهراوی
  7,705 7,558
  -4.99
  630,533
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رتاپ
  3,957 3,900
  -3.15
  7,620,914
 • مواد و محصولات دارویی
  دلر
  33,070 33,383
  1.97
  361,560
 • فلزات اساسی
  فولاژ
  6,556 6,637
  2.19
  0
 • فلزات اساسی
  فجر
  13,805 13,120
  -4.89
  331,425
 • محصولات چوبی
  چفیبر
  3,375 3,375
  -4.98
  869,516
 • فلزات اساسی
  فخاس
  15,537 16,240
  5
  0
 • فلزات اساسی
  فخوز
  8,873 8,870
  2.31
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزر
  3,525 3,510
  -4.98
  2,585,059
 • فلزات اساسی
  فولاد
  4,524 4,500
  0.51
  0
 • فلزات اساسی
  فروس
  13,036 12,497
  -4.99
  62,887
 • فلزات اساسی
  فرآور
  50,651 50,514
  0.72
  187,075
 • فلزات اساسی
  فسازان
  17,535 17,535
  -5
  636,008
 • مواد و محصولات دارویی
  دفرا
  13,995 13,462
  -5
  69,303
 • سرمایه گذاریها
  وصنا
  2,911 2,902
  -4.98
  1,258,329
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگل
  46,886 46,886
  -5
  113,588
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وغدیر
  3,096 3,110
  1.27
  0
 • قند و شکر
  قصفها
  29,449 29,306
  -5
  172,350
 • قند و شکر
  قزوین
  12,933 12,852
  -5
  1,315,165
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختوقا
  5,258 5,258
  -4.99
  1,871,303
 • قند و شکر
  قهکمت
  20,648 20,840
  -2.67
  1,672,117
 • قند و شکر
  قشهد
  13,355 13,355
  -4.99
  194,134
 • قند و شکر
  قلرست
  10,916 10,916
  -5
  363,525
 • دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش
  وملی
  66,352 65,001
  -2.27
  16,575
 • قند و شکر
  قمرو
  17,520 16,850
  -4.94
  136,688
 • قند و شکر
  قنیشا
  13,101 13,064
  -5
  460,565
 • استخراج کانه های فلزی
  کگل
  6,996 6,940
  1.21
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غگرجی
  27,200 27,200
  -5
  257,418
 • خودرو و ساخت قطعات
  خگستر
  9,262 9,063
  -5
  0
 • قند و شکر
  قپیرا
  34,085 32,681
  -4.99
  15,776
 • قند و شکر
  قثابت
  22,151 22,151
  -5
  204,000
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکشا
  13,374 13,374
  -4.99
  67,772
 • محصولات شیمیایی
  شگل
  14,576 14,471
  -5
  3,630,090
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حفارس
  3,172 3,172
  -4.97
  9,218,939
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حپترو
  27,560 27,339
  -5
  67,705
 • مخابرات
  همراه
  13,899 13,800
  1.45
  0
 • استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف
  حفاری
  5,244 5,220
  0
  0
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتوکا
  10,563 10,563
  -4.99
  428,927
 • اطلاعات و ارتباطات
  های وب
  7,648 7,572
  -4.99
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  مرقام
  5,528 5,526
  -4.99
  7,807,404
 • سرمایه گذاریها
  واعتبار
  3,310 3,310
  -4.99
  651,315
 • خودرو و ساخت قطعات
  خودرو
  6,596 6,622
  0.62
  0
 • سرمایه گذاریها
  وخارزم
  1,801 1,792
  0
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکمک
  4,690 4,669
  -4.99
  2,304,368
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رانفور
  15,439 15,899
  1.88
  0
 • بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی
  پارسیان
  2,762 2,760
  1.36
  3,397,544
 • محصولات شیمیایی
  پترول
  2,363 2,320
  -5
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دیران
  6,585 6,585
  -4.99
  493,174
 • ساخت محصولات فلزی
  فجام
  17,654 17,651
  -4.99
  344,003
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکاب
  29,572 29,415
  -5
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم پیلن
  27,474 27,452
  1.13
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کالا
  12,273 12,200
  1.31
  2,549,044
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بالبر
  12,328 11,807
  -5
  20,402
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  کبورس
  11,067 11,067
  0
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کخاک
  26,018 26,400
  -1.06
  308,727
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غدام
  32,930 32,721
  -5
  89,576
 • خودرو و ساخت قطعات
  خفنر
  12,368 12,331
  -5
  545,983
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بکام
  13,173 13,015
  2.81
  1,626,161
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لخزر
  42,401 41,923
  -5
  47,981
 • کاشی و سرامیک
  کحافظ
  21,018 20,230
  -5
  18,693
 • سیمان، آهک و گچ
  سخوز
  4,716 4,682
  -4.99
  2,259,048
 • خودرو و ساخت قطعات
  خشرق
  4,101 4,100
  -4.98
  7,219,284
 • مواد و محصولات دارویی
  دکیمی
  12,333 11,777
  -4.99
  23,320
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غالبر
  10,754 10,723
  -5
  1,764,817
 • استخراج کانه های فلزی
  کنور
  7,284 7,253
  -0.87
  4,219,231
 • کاشی و سرامیک
  کپارس
  18,781 18,781
  -5
  409,412
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وکار
  3,205 3,129
  -2.77
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خکار
  3,495 3,485
  -4.99
  2,922,631
 • محصولات شیمیایی
  خراسان
  19,193 19,399
  2.15
  0
 • محصولات کاغذی
  چکارن
  58,343 57,454
  -5
  616,899
 • کاشی و سرامیک
  کسعدی
  8,296 8,287
  -5
  375,012
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حکشتی
  6,074 6,085
  -1.28
  0
 • فلزات اساسی
  فاسمین
  13,550 13,400
  -0.43
  0
 • محصولات کاغذی
  چکاوه
  12,897 12,554
  -4.99
  7,200,294
 • فلزات اساسی
  کاوه
  5,796 5,799
  2.17
  0
 • فلزات اساسی
  کویر
  6,987 7,093
  4.99
  658,526
 • لاستیک و پلاستیک
  پکویر
  7,191 7,178
  -4.99
  2,258,740
 • ساخت محصولات فلزی
  فلامی
  25,960 25,925
  -5
  156,631
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بشهاب
  21,762 21,685
  -5
  328,007
 • محصولات شیمیایی
  شلعاب
  13,304 13,304
  -5
  87,487
 • خودرو و ساخت قطعات
  خلنت
  42,870 41,318
  -5
  10,075
 • سایر واسطه گریهای مالی
  وایران
  2,500 2,500
  -4.98
  435,698
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولغدر
  4,079 4,045
  -4.98
  2,790,064
 • فلزات اساسی
  فلوله
  12,613 12,613
  -4.99
  730,424
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپاک
  4,395 4,395
  -4.99
  957,108
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولصنم
  2,096 2,094
  -4.99
  4,893,133
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  لوتوس
  2,977 3,000
  0.64
  1,744,219
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولیز
  4,643 4,643
  -4.99
  1,116,789
 • استخراج کانه های فلزی
  ومعادن
  4,763 4,700
  1.29
  0
 • زراعت و خدمات وابسته
  زمگسا
  13,075 12,893
  -5
  87,707
 • خدمات فنی و مهندسی
  رمپنا
  8,672 8,680
  2.13
  0
 • ساخت محصولات فلزی
  فاراک
  1,918 1,903
  -4.99
  30,859,260
 • خودرو و ساخت قطعات
  خوساز
  3,771 3,734
  -4.99
  13,139,907
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمهر
  2,119 2,119
  -4.98
  2,468,384
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غپینو
  14,968 14,337
  -5
  81,969
 • مخابرات
  اخابر
  3,843 3,805
  -0.31
  0
 • استخراج کانه های فلزی
  کمنگنز
  23,489 23,378
  -5
  2,107,446
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تمحرکه
  4,951 4,951
  -4.99
  691,839
 • خودرو و ساخت قطعات
  خنصیر
  6,069 6,068
  -4.99
  1,469,288
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  مبین
  9,993 9,820
  -1.13
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بموتو
  17,154 17,170
  0.92
  1,010,346
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمهرا
  37,955 37,955
  -5
  41,803
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غمارگ
  9,614 9,536
  -4.99
  3,280,814
 • منسوجات
  نمرینو
  28,081 28,126
  5
  563,721
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثمسکن
  1,707 1,698
  -4.98
  23,774,249
 • فلزات اساسی
  فملی
  5,334 5,300
  -0.15
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خموتور
  5,199 5,139
  -4.99
  2,101,173
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  ونفت
  5,265 5,240
  0.34
  3,439,717
 • فلزات اساسی
  فنوال
  4,453 4,452
  -4.99
  5,438,792
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفرا
  19,295 19,278
  -5
  1,128,996
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبهرن
  21,011 20,999
  1.72
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  نبورس
  11,067 11,067
  0
  0
 • فلزات اساسی
  فنورد
  22,712 22,705
  -5
  75,605
 • سرمایه گذاریها
  ونیکی
  5,798 5,701
  -0.94
  0
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بنیرو
  16,422 16,840
  -2.43
  1,096,059
 • محصولات شیمیایی
  شکلر
  15,865 16,030
  2.62
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحرکه
  5,445 5,433
  -4.98
  1,943,862
 • محصولات شیمیایی
  نوری
  33,040 32,950
  1.06
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غنوش
  34,328 34,328
  5
  2,273,638
 • بانکها و موسسات اعتباری
  ونوین
  3,711 3,711
  -4.99
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شنفت
  17,697 17,627
  -5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کاذر
  8,785 8,785
  -5
  748,955
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کفپارس
  36,541 35,988
  -3.09
  681,636
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثنوسا
  3,041 2,996
  -4.98
  749,101
 • خرده فروشی،باستثنای وسایل نقلیه موتوری
  افق
  59,722 59,808
  2.06
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثفارس
  2,287 2,275
  -4.97
  7,727,490
 • انتشار، چاپ و تکثیر
  چافست
  11,451 11,112
  -31.94
  0
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وامید
  6,502 6,490
  3.08
  0
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  امید
  1,918 1,870
  -2.65
  493,424
 • محصولات شیمیایی
  شپاکسا
  12,068 11,922
  -2.17
  1,671,873
 • محصولات شیمیایی
  شاراک
  7,909 7,836
  2.12
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارس
  54,046 54,001
  1.09
  0
 • محصولات شیمیایی
  پاکشو
  64,816 65,100
  1.31
  0
 • محصولات شیمیایی
  پارسان
  6,593 6,500
  -2.02
  0
 • مواد و محصولات دارویی
  دپارس
  30,137 29,859
  -5
  828,125
 • ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی
  لپارس
  22,522 22,522
  -5
  677,509
 • محصولات شیمیایی
  وپترو
  6,848 6,841
  -5
  8,310,959
 • محصولات شیمیایی
  شفن
  73,814 73,800
  0.82
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غاذر
  14,186 14,456
  0.01
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تپمپی
  11,001 10,895
  -5
  0
 • محصولات شیمیایی
  جم
  13,673 13,590
  0.53
  0
 • محصولات شیمیایی
  کرماشا
  10,125 10,298
  2.57
  0
 • محصولات شیمیایی
  شخارک
  22,352 22,300
  1.57
  0
 • محصولات شیمیایی
  فارس
  7,406 7,361
  0.18
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپارس
  1,273 1,294
  0.7
  0
 • لاستیک و پلاستیک
  پلاسک
  3,151 3,150
  -4.98
  1,951,608
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشرق
  2,534 2,505
  -4.97
  279,567
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبندر
  18,422 18,515
  5
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شپنا
  5,704 5,688
  2.95
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شبریز
  38,057 37,795
  3.25
  0
 • محصولات شیمیایی
  شپدیس
  23,780 23,619
  1.42
  0
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  پرداخت
  17,823 17,646
  -5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کسرام
  25,865 25,847
  -5
  1,202,835
 • محصولات شیمیایی
  شیراز
  10,028 9,980
  -2.91
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کپشیر
  24,788 24,060
  -5
  406,581
 • محصولات شیمیایی
  تاپیکو
  3,196 3,180
  1.05
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شتران
  6,175 6,130
  0.07
  0
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختور
  8,890 8,866
  -4.99
  1,356,217
 • خودرو و ساخت قطعات
  ورنا
  1,445 1,432
  -4.98
  27,822,879
 • خودرو و ساخت قطعات
  خریخت
  1,995 1,995
  -5
  6,836,365
 • خودرو و ساخت قطعات
  خرینگ
  5,152 5,113
  -5
  3,653,322
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  رکیش
  3,721 3,701
  -4.98
  10,625,823
 • استخراج کانه های فلزی
  کروی
  7,602 7,430
  -1.76
  827,051
 • مواد و محصولات دارویی
  دروز
  8,003 7,930
  -5
  231,032
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولساپا
  1,923 1,920
  -1.29
  43,502,167
 • خودرو و ساخت قطعات
  ختراک
  8,718 9,019
  4.99
  67,328
 • سیمان، آهک و گچ
  ساربیل
  13,282 13,277
  -4.99
  405,879
 • استخراج کانه های فلزی
  تاصیکو
  2,816 2,833
  -0.04
  0
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثشاهد
  2,316 2,285
  2.28
  15,699,674
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وساخت
  12,594 12,478
  -4.99
  3,148,894
 • ساخت محصولات فلزی
  فاما
  6,863 6,843
  -5
  345,811
 • شرکتهای چند رشته ای صنعتی
  وصندوق
  3,803 3,778
  0.72
  0
 • سرمایه گذاریها
  وبهمن
  3,774 3,762
  -0.24
  868,625
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غبشهر
  6,985 6,982
  -4.99
  5,017,034
 • سیمان، آهک و گچ
  سبهان
  19,175 19,172
  -5
  220,888
 • سیمان، آهک و گچ
  سبجنو
  10,400 10,390
  -4.99
  620,658
 • سیمان، آهک و گچ
  ساراب
  4,220 4,188
  -4.99
  308,220
 • سیمان، آهک و گچ
  سدور
  2,580 2,580
  -4.97
  2,320,725
 • سیمان، آهک و گچ
  سدشت
  10,437 9,998
  -5
  77,940
 • سیمان، آهک و گچ
  سصفها
  24,732 24,597
  -5
  71,633
 • سیمان، آهک و گچ
  سیلام
  8,119 8,119
  -5
  181,620
 • فلزات اساسی
  فسپا
  11,530 11,600
  -1.98
  691,607
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سپ
  12,273 12,060
  -4.99
  0
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  شسپا
  9,920 9,840
  -3.55
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفارس
  4,486 4,473
  -4.99
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سفانو
  13,110 13,240
  -0.79
  237,135
 • سیمان، آهک و گچ
  سفار
  22,278 21,218
  5
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کگاز
  18,580 18,440
  -5
  1,805,146
 • سیمان، آهک و گچ
  سقاین
  24,895 24,586
  -5
  76,119
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  ثامان
  7,949 7,949
  -5
  184,657
 • سیمان، آهک و گچ
  سغرب
  8,210 7,905
  -5
  53,277
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشهد
  14,764 14,892
  -3.24
  1,898,959
 • مواد و محصولات دارویی
  شفا
  10,468 10,430
  -4.66
  1,284,623
 • محصولات شیمیایی
  شفارس
  6,424 6,369
  -2.66
  4,510,469
 • سیمان، آهک و گچ
  سهگمت
  7,567 7,700
  0.5
  207,472
 • قند و شکر
  قشکر
  16,534 15,884
  -2.4
  2,461,078
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کهمدا
  7,770 7,761
  -4.99
  8,847,764
 • لاستیک و پلاستیک
  پسهند
  7,626 7,626
  -5
  350,150
 • محصولات شیمیایی
  شوینده
  11,045 11,144
  2.53
  2,067,968
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشاذر
  6,056 6,056
  -4.99
  660,009
 • محصولات شیمیایی
  شسینا
  54,275 54,163
  -5
  158,404
 • سیمان، آهک و گچ
  سهرمز
  7,552 7,307
  -4.99
  160,463
 • سیمان، آهک و گچ
  سشمال
  3,361 3,358
  -4.98
  1,404,670
 • کاشی و سرامیک
  کساوه
  9,780 9,459
  -4.99
  75,119
 • خودرو و ساخت قطعات
  خساپا
  1,880 1,906
  0.16
  0
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کساپا
  5,929 5,774
  -3.91
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سخزر
  5,509 5,509
  -4.98
  1,225,551
 • سرمایه گذاریها
  وسکاب
  2,009 2,020
  0.45
  4,515,592
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرما
  4,445 4,427
  -4.98
  3,727,263
 • سیمان، آهک و گچ
  سخاش
  19,389 19,384
  -5
  51,906
 • سیمان، آهک و گچ
  سکرد
  2,614 2,592
  -4.99
  735,780
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غسالم
  25,722 24,729
  -5
  29,207
 • سیمان، آهک و گچ
  سمازن
  3,705 3,699
  -4.98
  2,536,087
 • زراعت و خدمات وابسته
  سیمرغ
  11,897 11,851
  -4.99
  4,291,632
 • سرمایه گذاریها
  وصنعت
  2,892 2,900
  0.9
  6,972,253
 • عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم
  ونیرو
  2,138 2,138
  -4.98
  55,264,749
 • فلزات اساسی
  فسرب
  24,762 24,696
  -5
  2,358,112
 • سرمایه گذاریها
  وسپه
  3,334 3,366
  2.25
  2,709,605
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشان
  17,527 17,123
  -4.97
  1,153,766
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  غشصفا
  29,855 30,024
  5
  223,738
 • فلزات اساسی
  فپنتا
  69,596 67,888
  -5
  11,613
 • ماشین آلات و تجهیزات
  لسرما
  7,870 7,870
  -5
  192,258
 • سیمان، آهک و گچ
  سرود
  5,725 5,604
  -1.72
  755,802
 • سرمایه گذاریها
  وساپا
  1,436 1,430
  -4.67
  25,544,864
 • سیمان، آهک و گچ
  سپاها
  2,180 2,172
  -4.99
  6,535,367
 • سیمان، آهک و گچ
  سشرق
  2,192 2,185
  -4.96
  8,469,757
 • محصولات شیمیایی
  شیران
  11,237 10,999
  -1.58
  0
 • سیمان، آهک و گچ
  سنیر
  22,579 22,449
  -5
  104,215
 • سیمان، آهک و گچ
  سصوفی
  3,227 3,221
  -4.99
  1,331,102
 • سیمان، آهک و گچ
  ستران
  13,069 12,990
  -5
  7,053,499
 • سیمان، آهک و گچ
  ساروم
  6,099 6,053
  -4.99
  3,098,238
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بسویچ
  19,999 20,994
  5
  1,411
 • رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن
  سیستم
  8,420 8,201
  -3.77
  322,185
 • خودرو و ساخت قطعات
  خپویش
  53,296 52,640
  -5
  30,531
 • لاستیک و پلاستیک
  پتایر
  17,717 17,510
  -5
  1,072,455
 • استخراج سایر معادن
  کماسه
  18,657 18,633
  -5
  1,495,219
 • حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
  حتاید
  14,093 14,044
  -5
  1,219,598
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وآذر
  10,601 10,404
  -4.99
  52,164
 • استخراج زغال سنگ
  کطبس
  15,797 15,667
  -5
  1,009,272
 • انبوه سازی، املاک و مستغلات
  وتوس
  2,726 2,675
  -4.97
  407,211
 • خدمات فنی و مهندسی
  رتکو
  19,288 19,270
  -0.67
  7,347,357
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تکالا
  12,273 12,273
  0
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تکنو
  7,119 7,100
  -4.99
  1,996,743
 • کاشی و سرامیک
  کترام
  7,610 7,610
  -4.99
  245,697
 • سرمایه گذاریها
  وتوسم
  3,312 3,257
  -2.69
  898,894
 • خودرو و ساخت قطعات
  خمحور
  9,858 9,812
  -5
  292,408
 • مواد و محصولات دارویی
  دتماد
  22,176 22,173
  -5
  2,586,417
 • فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط
  تنوین
  2,975 2,955
  -0.03
  0
 • فلزات اساسی
  وتوکا
  5,064 5,064
  -4.99
  7,294,694
 • سرمایه گذاریها
  وتوصا
  4,224 4,143
  -1.75
  1,343,842
 • ماشین آلات و تجهیزات
  تایرا
  11,198 11,233
  -0.01
  654,211
 • ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
  بترانس
  7,452 7,688
  -0.98
  0
 • محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
  وبشهر
  3,642 3,618
  -0.9
  0
 • ماشین آلات و تجهیزات
  وتوشه
  7,099 6,999
  -5
  445,500
 • سایر محصولات کانی غیرفلزی
  کرازی
  8,145 8,145
  -4.99
  2,705,850
 • سایر واسطه گریهای مالی
  ولملت
  2,912 2,924
  -4.51
  2,465,057
 • بانکها و موسسات اعتباری
  وسینا
  2,267 2,233
  -2.36
  14,588,755
 • لاستیک و پلاستیک
  پاسا
  7,559 7,558
  -4.99
  2,103,165
 • خودرو و ساخت قطعات
  خزامیا
  1,669 1,656
  -4.99
  62,002,381
 • زراعت و خدمات وابسته
  زپارس
  26,562 26,934
  5
  1,061,445
 • فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
  جنفت812
  1,473,786 1,296,735