اعضای هیئت مدیره

آقای محسن کتانی

رئیس هیئت مدیره

آقای حامد ستاک

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

آقای سعید ابراهیم پور

عضو هیئت مدیره

آقای رضا سلیمانی فرد

معاونت مالی و اداری

آقای سید میثم ایوبی

معاون اوراق بهادار

آقای مجتبی عسگری

مدیر انفورماتیک

آقای محمد ابراهیمی پور

مسئول پذیرش